Ga terug

De Noordkop: wat een gevarieerde natuur!

Van struinen door de duinen tot fietsen door het prachtige polderland

Kilometers strand, een uitgestrekt duingebied, bos, moeras, beekjes en valleien, met daarachter karakteristiek polderland; dat is de mooie Noordkop in een notendop. Het gebied met een grote variatie aan schitterende natuur nodigt uit tot uren wandelen, fietsen en varen. Wie houdt van vogels spotten kan zijn hart in dit gebied ophalen. Langs de kust tussen Den Helder en Petten liggen diverse rijke beschermde vogelgebieden die het bezoeken zeker waard zijn. De gebieden zijn in beheer bij Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland.

Den Helder heeft een prachtig duingebied. Zuidelijk van het dorp Huisduinen vind je de Grafelijkheidsduinen. Ze zijn gevormd vanuit de resten van het oude Waddeneiland Huisduinen. Het is een mooi duingebied omzoomd door weilanden, hogere duinen en een lager gelegen natte duinvallei. Stoere Schotse hooglanders begrazen de hoger gelegen gebieden om deze open te houden. In de natte duinvallei zijn grote hoeveelheden watervogels te vinden. In het noordelijk deel is het heerlijk wandelen. Vanaf het wandelpad kun je het hele gebied overzien.

Donkere Duinen
Het bosgebied pal ten zuiden van de Grafelijkheidsduinen heet Donkere Duinen. Het is een aangeplant dennenbos. Er wordt geprobeerd de oorspronkelijke vegetatie te herstellen. Zo is er inmiddels ook loofbos en heide ontstaan. Er groeien in de Donkere Duinen verschillende soorten planten, zoals het dalkruid en het lelietje-van-dalen. Ook wonen er tal van vogelsoorten. Er is een ringvormige eendenvijver met bossige oevers. Donkere Duinen is het enige wandelbos in de buurt van Den Helder.

Natuurontwikkelingsproject Mariëndal
Nog meer naar het zuiden ligt het nieuwe natuurgebied, Mariëndal. Bollengrond is er omgezet in lage duintjes, duingraslanden en waterpartijen. Het is één van de grootste natuurontwikkelingsprojecten in Nederland. In een groot deel ervan mag je lekker rondstruinen. Opvallend onderdeel van het gebied is de haye, een sloot waaruit vroeger zand is gewonnen voor het opwerpen van de zanddijk. Uniek is de aanwezige stromende duinrel. In het gebied staat een uitkijkpunt waarop je een prachtig uitzicht hebt. Je maakt in Mariëndal een goede kans de groenpootruiter, bosruiter, witgatje, oeverloper, bontbek- en kleine plevier te zien. Als broedvogel komen hier de kluut, kleine plevier, tureluur en visdief voor. In augustus/september kun je zeldzamere soorten zoals de grauwe franjepoot spotten.

De Nollen van Abbestede
Tussen Groote Keeten en Callantsoog liggen de Nollen van Abbestede. Hier broeden onder andere kluten en kleine plevieren. In augustus en september kan je er ook allerlei andere steltlopers vinden.

Het Botgat
Net ten noorden van Groote Keeten ligt het fraaie gebied het Botgat wat behoort tot de smalle duinstrook de Noordduinen, dat zich uitstrekt tot aan Den Helder. Het zuidelijk deel van het Botgat is deels vrij toegankelijk door een nieuw uitgezette wandelroute. Hier kan je de zeldzame broedvogel de tapuit vooral zien. Langs de wandelroute ligt een mooie hoge uitkijktoren. Je hebt er een prachtig uitzicht over het gehele terrein. Andere typische vogelsoorten van dit duingebied zijn roodborsttapuit, blauwborst, kneu, graspieper en sprinkhaanzanger.

Het Zwanenwater
Nabij Callantsoog tref je natuurgebied het Zwanenwater. Het gebied behoort tot één van de rijkste vogelgebieden van Nederland. Goede vogelkijkplaatsen zijn daar het hoge duintop gelegen langs de lange wandelroute, maar vooral ook de drie observatiehutten die je er tegenkomt. Je kunt er vogels als lepelaar, aalscholver, bruine kiekendief, waterral, blauwborst, baardmannetje en soms de zeldzame roerdomp waarnemen.

Wildrijk
Verderop in Sint Maartenszee vind je Wildijk, een uniek klein bos met gemengd loof en veel mossoorten. En ook duinrellen, duinbeekjes met zeer schoon water afkomstig van de zoetwaterbel in de duinen. De Pettemerduinen tenslotte vormen een grillig natuurgebied tussen de oude en nieuwe duinenrijen. Er groeien zeldzame plantensoorten en het gebied telt zeker vijftig broedvogelsoorten.

Bollenpercelen
In de periode juli - augustus worden in de Noordkop langs de kust regelmatig bollenpercelen onder water gezet voor een periode van vier tot zes weken om schadelijke bodemdiertjes op een milieuvriendelijke manier te doden. Deze tijdelijke voedselrijke waterpartijen zorgen er voor dat er veel vogels op af komen. Het gaat vooral om allerlei eendensoorten en met name als de waterstand laag is, om veel steltlopers. Ook kun je er lepelaars, de kleine zilverreiger, meeuwensoorten en jaarlijks de zeldzame lachstern aantreffen. Er komen vogelaars uit het hele land om in de maanden juli - september de vogelrijke bollenveldjes af te zoeken.

TOP